ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ „КНИГОПИС“

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли на уеб сайт с адрес http://knigopis.unibit.bg, наричан по-нататък „сайта”, поддържан от Университета по библиотекознание и информационни технологии (наричан по-нататък „Университета”, „ние“, „нас“). Тези Условия за ползване („Условията“, „Условия за ползване“, „Общи условия”) уреждат използването на http://knigopis.unibit.bg . Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с Общите условия потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Университетът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които желаят да имат достъп или използват услугите на сайта.

„Книгопис“ е портал, обединяващ дигиталните компоненти, разработени по проект „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801–1878)“, финансиран от Фонд научни изследвания по договор № ДН 05/2 от 14.12.2016 г. Сайтът осигурява отворен достъп до библиографска информация за българските възрожденски печатни книги в периода от началото на XIX век до Освобождението на България (1878). Достъпът до базата от данни се осъществява чрез информационно-търсещи, библиометрични и географски информационни системи. Целта на проекта е да предостави бърза, лесна и удобна за ползване количествена информация за проучване на широк спектър от теми и проблеми, отнасящи се до Българското възраждане. Новият информационен продукт представлява естествена технологична надстройка на печатните библиографски справочници, разработени от няколко поколения чуждестранни и български учени през XIX и ХХ век.

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

2.1. ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което посещава сайта и използва неговите услуги. 

2.3. База данни е съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път.

2.7. ГИС е съкращение на Географска Информационна Система, която е информационна система за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на географски обвързани (пространствени) данни.

2.9. Библиометрични системи са е-библиографски ресурс предоставящ библиометрична информация, която може да се управлява чрез набор от филтри.

2.10. „УСЛУГА/и“ на сайта включват:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта/базата данни/конвертор/пагинатор/ГИС;

– проучване на теми и проблеми, отнасящи се до Българското възраждане по зададени от потребителя критерии;

– възможност за ползване и по-нататъшна работа с библиографската информация в базата данни във форматите MARC 21 и ISBD като например за целите на обогатяване и оптимизация на каталозите на библиотеки, но не само. MARC (Machine-Readable Cataloging) e международен формат, позволяващ стандартизирането на областите и структурата на библиографското описание посредством представяне на самото описание чрез полета. Той позволява обмен на библиографска информация и подпомага библиотеките при развитието, използването и управлението на собствените им бази от данни. ISBD (International Standard Bibliographic Description) e единен стандарт, обединяващ спецификите на библиографското описание на отделните видове документи и заместващ всички останали стандарти. Той позволява безпрепятственото споделяне на библиографска информация, преодоляването на езиковата бариера при нейното използване, както и по-лесното прилагане на информационните технологии при обмена на такава информация.

2.11. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница от портала http://knigopis.unibit.bg , която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи, включително към определено дигитално копие на книга.

2.12. Технически мерки за защита са всяка технология, устройство или съставна част, които при обичайното им използване могат да попречат или да ограничат неразрешени от носителя на правото на интелектуална собственост (вж. т. 3 Права на интелектуална собственост) действия по отношение на произведения или други обекти, защитени от националното и международното законодателство по интелектуална собственост, ако чрез тези средства използването на такъв обект може да се контролира от носителя на правото чрез код за достъп, замъгляване или друго изменение на обекта или механизъм за контрол върху копието.

2.13. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

  1. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1. Дизайнът на уебсайта, структурата на уебсайта, информационно търсещата система, базата данни,  конверторът, пагинаторът, публикувани на сайта са обект на право на интелектуална собственост (авторско право, право на производител на бази данни) е се закрилят по действащия в България Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2. Носител на правата на интелектуална собственост са авторът на проектното предложение, екипът на проекта, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Фонд научни изследвания.

3.3. Съдържанието на уеб сайта се предоставя за свободно използване с образователни, научни или лични цели от всеки потребител, като е задължително цитиране на използваните части: Проект ДН 05/2 „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801-1878)“, финансиран от ФНИ.

3.4. С комерсиална цел материалите, инструментите или данните на сайта или техни части могат да бъдат използвани при условията на лицензионно споразумение, подписано от Университета и ползвателя на сайта. Всеки ползвател на сайта, който иска да използва гореописаните обекти с търговска цел следва да се свърже с контактното лице Васил Загоров на електронна поща: v.zagorov@unibit.bg. Използването с комерсиална цел на материали, инструменти или данни от сайта или техни части без изрично разрешение от страна на носителя на правата на интелектуална собственост се счита за нарушение на тези права и ползвателят може да бъде подведен под отговорност съгласно приложимото право.

3.5. В сайта са използвани данни и обекти от е-каталозите на националната, академичните, регионалните и читалищните библиотеки в България. Университетът няма претенции за правата на интелектуална собственост върху тези материали, те са интелектуална собственост на своите притежатели и достъпът до тях в http://knigopis.unibit.bg е осигурен съгласно поставените условия от всеки един от притежателите на правата.

  1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Университетът е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайта ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

Тези данни се използват със следните цели:

  1. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Университетът не поема отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, възникнали в резултат на използването или разчитането на информацията и материалите, съдържащи се в или изтеглени от интернет страницата му. Университетът е вложил значителни усилия в подготовката на информацията и материалите, които се показват на настоящия уебсайт. Ние се стремим да гарантираме, че информацията на този сайт е вярна. В сайта са налице електронни препратки/хипертекст връзки към уебсайтове на трети страни извън Университета и те са предвидени за удобство на потребителите.

Университетът не е в състояние да предостави никаква гаранция за точността и пълнотата на информацията, съдържаща се в рамките на тези уебсайтове на трети страни – това е задължение на третата страна – публикувала уебсайта. Освен това, чрез свързване с други уеб сайтове, Университетът по никакъв начин не поддържа и подкрепя изразеното мнение или информацията, съхранявана в тези сайтове и не може да даде разрешение за използване на информация и материали, открити в тези сайтове. 

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

6.1. Потребителят има право да разглежда, зарежда, съхранява, да копира в електронен вид и да отпечатва физически копия на материалите от този сайт (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за Негова лична употреба, научно-изследователски или образователни цели.

6.2. Потребителят има право да променя, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, редактира, изпраща или предава (във вид на поща, по електронен път или друг начин), да създава вторични материали на базата на съдържанието на сайта, да разпространява по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на сайта, да употребява съдържанието в друг сайт или компютърна среда само и единствено за Негова лична употреба, научно-изследователски или образователни цели, и при цитиране на източника под следната форма: Провект ДН 05/2 „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801-1878)“, финансиран от ФНИ.

6.3. Потребителят няма право да дава под наем, продава, осигурява платен достъп до сайта или да извършва други действия с търговска цел, без изричното писмено разрешение на носителя на правата на интелектуална собственост (вж. 3.4).

6.3. Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на РБ е изрично забранено.

  1. ПРОМЕНИ

Университетът си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него, да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време с и без предизвестие. Потребителите също имат право да предлагат промени в сайта чрез използването на формата за контакт, публикувана в него и на адрес: knigopis@unibit.bg 

  1. ЗАКОНИ, ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Ползването на сайта се подчинява на законите на Република България. За уреждането на всички въпроси и спорове ще се прилагат тези Общи условия, както и разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани с или отнасящи се до тези правила и условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.
Ако получава достъп до сайта извън България, потребителят носи отговорност за спазването на приложимите закони и разпоредби, действащи в Република България.

Настоящите правила са последно актуализирани на 13 април 2020 г.