История на българската книга през Възраждането

Преоръчителна библиография, материали и електронни информационни ресурси (1800-1878)

На страницата „ресурси“ ще можете да намерите библиографска информация за монографии, студии и статии, които изследват българската възрожденска книжнина от книговедска гледна точка.

БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА КНИЖНИНА 1806 – 1878

СТАТИИ /1835-1920/

 Articles_1835-1920

 

КИСИМОВ, Пандели

Нашето книжарство и печатарство от преди половин век. За моята печатница. – В: Българска сбирка, V (1898), кн. VI, с. 506–519.

КИСИМОВ, Пандели

Митхад паша, първи турски реформатор. – В: Българска сбирка, V (1898), кн. IX, с. 799—809, кн. X, с. 886—898.

КИСИМОВ, Пандели

Как и защо станах редактор. Историята на в. в. „Народност“ и „Отечество“ в Букурещ на 1867–71 год. – В: Българска сбирка, VI (1899), кн. 15—16, с. 713—724.

КИСИМОВ, Пандели

Исторически работи. Моите спомени : Част I. – В: Отпечатък от сп. „Българска сбирка“, IV и V. Пловдив, печатница „Единство“ на П. М. Бъзайтов и С-ие. 1897 : Част II. Отпечатък от сп. „Бълг. сбирка“, год. VI и VII, София, печат, на П. М. Бъзайтов, 1900 : Част III. История с документи. София, печат, на П. М. Бъзайтов, 1901. Част IV. Отпечатък от сп. „Българска сбирка“ I/X. София, печ. на П. М. Бъзайтов. 1903.

КЛИНЧАРОВ, Иван Г.

Христо Ботйов : Биогр. – София : книж. Ив. Г. Игнатов, 1910. – VIII, 820 с. : с ил.

КОЛЕДАРОВ, СТ. Н.

Добри П. Войников. Основател на Българската драма. – В: Театър. 1911, No 2.

КУТИНЧЕВ, Стилиян

За българската печатница в Болград. – В: Отпечатък от сп. „Общ подем“, I. (1917), кн. 24.

КУТИНЧЕВ, Стилиян

Писменост и книгопечатане . Произход и развой на книгопечатната техника

: с 142 фигури в текста. София : Държавна печатница, 1920 . – 164 с. : с ил.

МАКЕНЗИ, Мюр

Пътувание по славянските страни на Европейска Турция / Мюр Макензи, А. П. Ирби ; Прев. от сръб. П. Иванов. – Видин : Т. Х. Тошев, 1891. – XVII, 123 с.

МИРСКИ, Кръстьо

Един българин румънски книжовник. – В: Българска сбирка, XIX (1912), кн. 8, 9 и 10, с. 514—519.

МИШЕВ, Димитър

България в миналото : Страници из бълг. култ. история / Димитър Мишев. – София, 1916 (София : Искра). – XI, 492 с.

МОСКОВ, Моско

Преводите на Новия Завет и техните издания. (Из статията на Попруженко: Очерки по истории возрождения българскаго народа). – В: Българска сбирка, XII (1905), кн. 2 и 3, с. 119—128.

НАЧОВ, Никола

Няколко бележки за един ръкопис от книгата „Описание на светогорските манастири“. – В: Периодическо списание на БКД, VIII (1891), кн. 37—38, с. 239—242.

НАЧОВ, Никола

Димитър С. Мутев – В: Светлина, VI (1896), кн. XII, с. 176—178.

НАЧОВ, Никола

Димитър С. Мутев. „Училищен алманах“ от Хр. Д. Максимов. Год. I (1900), София. Друж. Печатница „Труд“ — Пловдив, с. 163—167.

НАЧОВ, Никола

Добавки и оправки към Български книгопис за сто години. – В: Сборник за народ. умотвор., наука и книжнина“. Кн. XXVI. Нова редица кн. VIII. 1910—1911. Дел I. Историко-филологически и фолклорен. София, Държавна Печатница. 1912.

ОРЕШКОВ, П. Н.

Автобиографията на Софрони Вратчански. – В: Българска библиотека бр. 9. Издание на Българската Академия на Науките, фонд „Напредък“. София, Държавна Печатница 1914.

ПЛАНИНСКИ, Н.

Черти от живота на Александра, Екзарха. Издава Д-р Н. Планински. Сливен, печ. на в. „Българско Знаме“, 1884.

РАКОВСКИ, С.

В. „Дунавски и лебед“ Год. I (1860), бр. 8, 31 с.

САКЪЗОВ, Янко

Българите в своята история. София, печатница „Либералний клуб“. 1917.

СЕМЕРДЖИЕВ, ХР.

Самоков и околността му. Принос към миналото му от турското завоевание до освобождението. София, Печатница „Ден“, 1913.

СЛАВЕЙКОВ, П. Р.

Разни бележки. IV. Вележки от разни стари книги. – В: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, кн. VI (1891), с. 426–442 (с. 437–439).

СЛАВЕЙКОВ, П. Р.

Избрани съчинения, кн. I. Стихотворения. София, печатница „Св. София“, 1901.

СЛАВЕЙКОВ, Пенчо

Писма от П. Р. Славейков. – В: Сборник за нар. умотвор., кн. XX нова редица кн. II. София, Държавна Печатница, 1904, с. 1—216.

СПРОСТРАНОВ, Е.

Един печатен лекарственик. – В: Периодическо списание, год. LXI (1900), с. 585—589.

СТОЯНОВ, В. Д.

Бележки върху некои точки от статията за „Българ. учебно дело в Турско“, от П. К., обнародвана в кн. XXIII – IV. „Периодическо сп.“ год. V (1888), кн. XXIII—XXIV, с. 951—1047.

СТОЯНОВ, 3.

Любен Каравелов и неговите клеветници. София, печатница К. Т. Кушлев, 1885.

СТОЯНОВ, 3.

Черти от живота и списателната деятелност на Любен С. Каравелов. Пловдив, печ. „Напредък“, 1835. Изд. книж. „Лъв“.

СТОЯНОВ, 3.

Христо Ботйов. Опит за биограграфия, Русе, печатница „Перец Иос. Алкалай“, 1891.

СТОЯНОВ, П. ИВ.

Градът Ловеч като център на българския революционен комитет, столица на Васил Левски и роден град на поборника Тодор С. Кирков. — Ловеч, печатница „Труд“, 1901.

СТРАШИМИРОВ, Д. Т.

Христо Ботев като поет и журналист. Критически опит. Собствено издание. Пловдив, друж. печетница „Съгласие“, 1897.

СТРАШИМИРОВ, Д. Т.

История на априлското възстание Пловдив. 1907.

СТРАШИМИРОВ, Д. Т.

Архив на възраждането, т. I. Документи по политическото възраждане. Под редакцията на Д-р Д. Т. Страшимиров. Изд. М-вото на Народ. Просвещение. София, Държавна Печатница, 1908.

ТЕОДОРОВ, А.

Българска литература. Пловдив, печ. на Хр. Г. Данов. 1901.

ТЕОДОРОВ, А.

Български книгопис. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Год. IX (1893), с. 1—176.

ТЕОДОРОВ-БАЛАН, А.

Български книгопис за сто години 1806—1905. Материали. Издава Бълг. Книж. Др-во, от фонда „Напредък“. София, Държавна печатница, 1909.

ТЕОДОРОВ-БАЛАН, А.

Книгописният труд у българите. – В: Годишник на Софийския Университет за 1905/1906 г.

ТЕОДОРОВ-БАЛАН, А.

По случай стогодишницата на българската книга. (Сказка). – В: Летопис на Българското книжовно дружество в София, год. VII (1905), с. 132—145. София, печатница и литография Паспалев. 1907.

ТЕОДОРОВ-БАЛАН, А.

Софрони Врачански. За стогодишнината на новата българска печатна книга (1806—1906). Издава Бъл. Книжовно Д-во в София, от фонд „Напредък“. София, Държавна Печатница. 1906.

FERISON

Писма по народното ни пробуждане. – В: Периодическо списание, год. VII (1891), кн. XXXVI, с. 919—940.

ЦАНКОВ, Драган

Сп. „Свобода“, год. 1 (1911), кн. VIII, IX и X, с. 136–137.

ЦОНЕВ, Б.

Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. София, Издание на Библиотеката. Държавна Печатница, 1910.

ЧЕРНОВЪЖД, П. (П. Карапетров)

Няколко записки от сегашния век. – В: Сборник за народни умотв., наука и книжнина, кн. VI (1891), Държавна Печатница, София, с. 379—425.

ШИШКОВ, Т. H.

Д-р Христо Даскалов. – В: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“. Кн. VIII (1892), с. 347–388.

ШИШМАНОВ, И. Д.

Александър Стоилович Бойов Екзарх (1810—1891). – В: Свобода, г. VI (1891), бр. 643, 649 и 650 от 9, 16 и 17 октомври 1891 г.

ШОПОВ, А.

Из новата история на Македония. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. III (1890), с. 48—69.

ШОПОВ, А.

Първата българска печатница в Солун. – В: Периодическо списание, кн. XXXIV (1890), с. 4S6—497.

ШОПОВ, А.

Из живота и положението на българите в вилаетите. Пловдив, Търговска Печатница, 1893.

ШОПОВ, А.

Из новата история на българитe в Турция. Първата българска печатница в Солун. Живота на архимандрит Теодосий и пр. Пловдив. Търговска Печатница. 1895.

ШОПОВ, А.

Първата българска печатница в с. Ватоша (Тиквешко) в началото на настоящето столетие.- В: Библиотека (Цариградската), г. III (1897), кн. 18—20, с. 161 — 168. 

БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА КНИЖНИНА 1806 – 1878

ИЗБРАНИ СТАТИИ (след 1992 г.)

  Bibliography_articles

АНДРЕЕВА-ПОПОВА, Надежда. …От старина сладок. – В: Литературен форум. – ISSN 0861-2153. – III, 20 (25-31 май 1994), с. 7. Книгата на възрожденския писател Йордан Хаджиконстантинов (Джинот) „Минерва и девет музи и Остримеч се разговарят ради изгубена България“.

АРГИРОВА-ГЕРАСИМОВА, Мария. Българска възрожденска книжнина във фондовете на Българската академия на науките. – В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. – ISSN 1312-5834. – 4 (2005), с. 85-91.

АРЕТОВ, Николай. Похитената идентичност, или митът за изгорените книги [в българската възрожденска литература]. – В: Литературен форум. – ISSN 0861-2153. – IХ, 18 (11-17 май 1999), с. 1, 6.

БОГДАНОВ, Иван. Български първопечатни книги от XVI-XVIII вв. – В: Годишник на българския библиографски институт „Елин Пелин“. – Т. 9. (1963), с. 85-123.

БОЙЧЕВА, В. Отпечатване на български книги в сръбски печатници през 1833–1859 г. (по документи и материали из сръбски архиви). – В: Известия на НБКМ. – Т. ХІV (1976), с. 213–224. По въпроса още: Џамбазовски, к. Културно-политичке везе бугара с кнежевином Србијом от почетка XIX века до Париског мира 1856. године. Београд, 1982, 75–84.

БОНЕВА, Вера Петрова. Домът на българската възрожденска книга: Христо-Дановият музей в Пловдив. – В: История. – ISSN 0861-3710. – Год. 24, бр. 1 (2016), с. 89-106.

БРАТАНОВ, Иво Маринов. Опис на старопечатните книги в музейната експозиция на катедралния храм „Света Троица“ в Русе / Иво Братанов, Андрей Бобев. – В: Известия на Регионален исторически музей – Русе. – ISSN 1313-7336. – 8 (2004), с. 450-463.

БУРОВ, Стоян Панайотов. Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. – В: Проглас. – ISSN 0861-7902. – Год. 20, бр. 2 (2011), с. 136-141. Рец. за: Захариева, Йорданка. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. – София: Авангард Прима, 2010.

ВЕНЕДИКТОВ, Григорий К. Българската възрожденска книга в Русия. – В: Българска реч. – ISSN 1310-733X. – IV, 3-4 (1998), с. 16-20.

ГАЛАНОВА, Мария. Градската тема в българската възрожденска книжнина. – В: Българска етнография. – ISSN 0323-9268. – V, 1 (1994), с. 26-47.

ГАРЕВА, Мария. Един забравен възрожденски книжовник: 120 г. от смъртта на Теодосий Икономов. – В: Библиотекознание, библиография, книгознание. – ISSN 0861-4881. – 5 (1994), с. 93-103.

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар. Възрожденски издател с неоспорим принос за българската книга: 140 г. от смъртта на Тодор Хрулев. – В: Издател. – ISSN 1310-4624. – VII, 2-3 (2005), с. 53-62.

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар. Свищовските издатели в борба за утвърждаване на българската възрожденска книжнина. – В: Архив за поселищни проучвания. – ISSN 0861-6507. – IV, 3-4 (1995), с. 44-75.

ГЕОРГИЕВА, Елена. За една малко известна книга на възрожденеца Петър Сапунов „Часослов“ от 1844 г. [отпечатана в Букурещ]. – В: Архив за поселищни проучвания. – ISSN 0861-6507. – VII, 3-4 (1998), с. 119-125.

ГЕОРГИЕВА, Преслава. Наблюдения върху бележките в старопечатни книги от с. Белчин, Самоковско. – В: Годишник на Асоциация Онгъл. – ISSN 1311-493X. – Год. 8, т. 11 (2013), с. 384-395.

ГЕРГОВА, Ани Атанасова. „Неделникът“ на Софроний Врачански. – В: Наука. – ISSN 0861-3362. – Год. 17, бр. 1 (2007), с. 49-52.

ГЕРГОВА, Ани Атанасова. Съдбата на българския автор [от Възраждането до наши дни]. – В: Издател. – ISSN 1310-4624. – 1 (1995), с. 12-15.

ГЕТОВА, Елена. Между книгата и зрелището или за функцията на ремарките в първата оригинална възрожденска комедия: [„Ловченскийт владика или бела на ловченскийт сахатчия Николча“ от Теодосий Икономов]. – В: Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология. – ISSN 0861-0029. – 39, 1 (2001), с. 21-31.

ГЪЛЪБОВ, Лука. Старопечатни книги в църквата на с. Доброславци. – В: Духовна култура. – ISSN 0324-1173. – LXXXIV, 8 (2004), с. 22-29.

ДАМЯНОВА, Румяна. Библейските цитати във възрожденското. – В: Български език и литература. – ISSN 0323-9519. – ХХХIХ, 1 (1998), с. 5-10.

ДАМЯНОВА, Румяна. 200 години новобългарска печатна книга [„Неделник“ от Софроний Врачански, 1806]: [нац. честване, София, 7-9 дек. 2006]. – В: Списание на Българската академия на науките. – ISSN 0007-3989. – CXX, 2 (2007), с. 29-34.

ДАМЯНОВА, Румяна. Емиграция и литература. – В: Български език и литература. – ISSN 0323-9519. – XXXVIII, 3-4 (1997), с. 1.

ДАМЯНОВА, Румяна Иванова. От „разни и полезни наставления…“ до „наука за…“ – просветните идеи на Петър Оджаков: щрихи към образа на един възрожданец. – В: Език и литература. – ISSN 0324-1270. – Бр. 3/4 (2014), с. 91-98.

ДАМЯНОВА, Румяна. По следите на Чинтуловите ръкописи. – В: Български език и литература. – ISSN 0323-9519. – XXXVII, 3 (1995), с. 1-8.

ДАМЯНОВА, Румяна. Реклама/разгласа през Възраждането, или появата на „очакващия“ човек. – В: Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология. – ISSN 0861-0029. – 39, 1 (2001), с. 47-55.

ДАМЯНОВА, Румяна. Стереотипи и показност: типологически съотнасяния. – В: Страница. – ISSN 1310-9081. – VI, 4 (2002), с. 44-48. Промени в съзнанието и поведението на възрожденския човек в България през XIX в.

ДАМЯНОВА, Румяна. Темата за завръщането [в българската литературата]. – В: Български език и литература. – ISSN 0323-9519. – XXXVIII, 3-4 (1997), с. 17-20.

ДАМЯНОВА, Румяна. Теоретикът като историк: психология на Българското възраждане. – В: Списание на Българската академия на науките. – ISSN 0007-3989. – CXXII, 5 (2009), с. 41-45. Проблеми на бълг. литература в науч. творчество на Михаил Арнаудов

ДЕЧЕВА, Румяна Юриева. Описанието на подвързията на ръкописната и старопечатна книга като структурен анализ. – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“. – ISSN 1311-784X. – Т. 98 (2013), с. 415-430.

ДЖОЕВА, Таня. Възрожденските букинисти [у нас] – пътници, хъшове, патриоти. – В: Новинар. – ISSN 1312-0093. – VII, 290 (31 окт. 1998), с. 8.

ДИМИТРОВА, Димитрина Приписки в старопечатните книги в град Плевен. – В: Архив за поселищни проучвания. – ISSN 0861-6507. – IV, 3-4 (1995), с. 162-179.

ДРАГОВА, Н. Йован Раич – историк на България – В: България в творчеството на чуждестранните историци XVII-XIX век, кн 3, 7-34.

ДЯКОНОВА, Светлана Евгениева. Исторически ръкописни и старопечатни книги от 16-19 век в Банско: по следите на домашната библиотека на рода Герман. – В: Родознание. – ISSN 0861-9573. – Год. 21, бр. 1/2 (2016), с. 190-207.

ЖЕЛЕВ, Йордан. Две колекции ръкописни и старопечатни книги в ЦДА. – В: Архивен преглед. – ISSN 0204-8132. – 3-4 (2002), с. 91-96.

ЖЕЛЕВ, Николай. „История славяноболгарског народа“ на Атанасий Нескович и илиризмът. – В: Дзяло – е-списание в областта на хуманитаристиката. Х-ХХI в. год. VII, 2019, брой 14; ISSN 1314-9067. Достъпно на: https://www.abcdar.com/

ЗАИМОВА, Рая. Образът на Тервел в българската възрожденска книжнина и изобразителното изкуство. – В: Минало. – ISSN 1310-3415. – IV, 3-4 (1997), с. 36-39.

ЗАРЕВ, Тон. Летописни спътници на словото. – В: Аз Буки. – ISSN 0861-3990. – ХV, 18 (3-9 май 2006), с. 14. Значение на приписките върху бълг. ръкописи и старопечатни книги.

 ЗАХАРИЕВА, Йорданка. Възрожденските заглавия на книгите като обект на научен интерес. – В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. – ISSN 1312-5834. – 6 (2007), с. 413-433.

ИВАНОВА, Диана Петрова. Марко Балабанов – виден възрожденски общественик и книжовник: по случай 160 г. от неговото рождение. – В: Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология. – ISSN 0861-0029. – 35, 1 (1997), с. 189-193.

ИВАНОВА, Найда. Наблюдения върху тенденциите в българската преводна интерпретация  на сръбски възрожденски текстове. – В: Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология.. – ISSN 0861-0029. Т. 54, кн. 1, сб. A (2016), с. 32-52.

ИВАНОВА, Светлана Любомирова. Приписки в българските старопечатни книги. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. – Год. 21, бр. 6 (2014), с. 81-90. Рец. за: Приписки в българските старопечатни книги: 1806-1878 / [състав., разчитане на приписките Росица Кръстева Кирилова]. – София: Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2013.

ИЛИЕВА, Анна. Пловдив в историята на възрожденското ни книгоиздаване. – В: Известия на музеите в Южна България. – ISSN 0204-4072. – 18 [за 1992] (1993), с. 157-174.

ЙОРДАНОВ, Юлий. Богата съкровищница на безценна книжнина: редки старопечатни издания притежава библиотеката на ломското читалище „Постоянство“. – В: Монт прес. – ISSN 1310-1196. – XIV, 68 (9-10 септ. 2003), с. 5.

КАЗАНДЖИЕВА, Таня. Литературно-историческите портрети в една неиздадена книга на Петър Завоев. – В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. – ISSN 1314-1937. – Т. 7 (2011), с. 101-107.

КАПРАЛОВА, Н. Спомоществователството и нормата през Възраждането. – В: Историята и книгите като приятелство: сборник в памет на Митко Лачев / състав. Надя Данова и др.; послесл. Светлана Иванова. – София: Гутенберг, 2007. – ISBN 978-954-617-024-8. – С. 313–334.

КРЪСТЕВА, Мила Димитрова. Още един научен принос към „горещата“ литературоведска тема за възрожденските модерни светове. – В: Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология. – ISSN 0861-0029. – Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 443-449. Рец. за: Гетова, Елена. Изобретяване на модерни светове през XIX век: Иван Богоров. – Велико Търново: Фабер, 2009

ЛАЛЕВ, Иван. Приписки от Ловчански ръкописи и старопечатни книги (ХIV-ХIХ в.). – В: Известия на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – ISSN 0204-6091. – 20(26) (1992), с. 277-297.

ЛОВЯГИН, А. За труда на библиографа и библиолога. – В: Читалище. – Год. 12, бр. 9-10 (1933), с. 260-266.

МИЛТЕНОВА, А. Някои наблюдения върху „История Славенно-Болгарског народа“ от Атанасий Нескович – Литературна мисъл, год. 20, кн. 4, 115-120.

МИЦКОВА, Мария Петрова. Националноезиковият проект в предговорите на възрожденската книга: върху материали от предисловия на публикувани през 20-те години на XIX в. книги. – В: Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология. – ISSN 0861-0029. – Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 338-351.

НИДЕРХАУЗЕР, Эмиль (Венгрия). Университетская типография в городе Буда и Болгарское Возрождение. – В: Известия на Института за история. – Т. 14-15 (1964), с. 123-136.

НИКОЛОВА, Марияна Димитрова. Колекция „ръкописи“ и приписките върху ръкописи и старопечатни книги, съхранявани в Музея на Възраждането като представители на варненското културно наследство. – В: Известия на Съюза на учените – Варна. Културното наследство на Варна …. – ISSN 1314-586X. – 2012 (2012), с. 62-70.

НИКОЛОВА, Юлия. Четенето: страници за книгата от възрожденско време. – В: Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология. – ISSN 0861-0029. – 37, 1 (1999), с. 49-54. Също и в: Страница. – ISSN 1310-9081. – III, 1 (1999), с. 33-37.

ОБРЕШКОВА, Събка. Българската възрожденска книжнина в Македония, набавяна по пътя на спомоществователството. – В: Македонски преглед. – ISSN 0861-2277. – ХХV, 1 (2002), с. 111-122.

ПАРИЖКОВ, Петър. Възрожденската книгопечатна продукция във функционално-тематичен разрез. – В: Издател. – ISSN 1310-4624. – VI, 2 (2004), с. 12-15.

ПАРИЖКОВ, Петър. Два просветителни факела: родолюбивата мисия на възрожденските книжари. – В: За Буквите. – ISSN 1312-3785. – 19 (ноем. 2004), с. 22.

Съдържа: Книгопродавницата Данова във Велес. – Книгопродавницата Манчова в Солун

ПАРИЖКОВ, Петър. „Книгите ни… занапред щат могат да ся добият и в Свищов“: дейността на възрожденския издател и книжар Христо Г. Данов в крайдунавския град преди Освобождението. – В: Бряг. – ISSN 0861-2749. – 1 (1998), с. 34-38.

ПОЛИМИРОВА, Мария Петрова. Сбирката от старопечатни книги на Историческия музей в град Самоков: предварителни бележки. – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“. – ISSN 1311-784X. – Т. 98 (2013), с. 321-339.

ПОПНИКОЛОВА, Трифонка Романова. Свещеник Георги Маринов Полуганов – просветител, спомоществувател на възрожденска книжнина и революционер / Трифонка Р. Попниколова, Георги Н. Георгиев, Марияна Н. Георгиева-Гроссе. – В: Библиотеки, четене, комуникации. – ISSN 1313-8138. – 2014 (2015), с. 228-241.

ПРАВДОМИРОВА, Донка. Бележити възрожденски книжовници с принос в библиографията. – В: Библиотекознание, библиография, книгознание. – ISSN 0861-4881. – 6 [за 1995] (1996), с. 99-106.

ПРАВДОМИРОВА, Донка. Репертоарът „Българска възрожденска книжнина“ – непреходен извор за историографията на възрожденската епоха. – В: Трудове на Колежа по библиотекознание и информационни технологии. – ISSN 1312-4013. – 2 (2003), с. 161-170.

РАДЕВА, Живка Василева. Любен Каравелов – приноси във възрожденското книгоиздаване. – В: Българско Възраждане – идеи, личности, събития. – ISSN 1313-938X. – Т. 15 (2014), с. 120-126.

РАДКОВА, Румяна. Обявление и съкращения за възрожденски издания [1796-1878]. – В: Българска книга. – ISSN 0861-6779. – I, 11 (1992), с. 7-9.

РАДКОВА, Румяна. Руските печатни каталози за издаване на книги и българските възрожденски дейци. – В: Известия на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – ISSN 0204-6091. – 22(28) [за 1994] (1996), с. 59-71.

СИВРИЕВ, Сава Стоянов. За „високата“ и „ниска“ литература през Възраждането. – В: Литературна мисъл. – ISSN 0324-0495. – XXXVII, 2 (1993), с. 108-113.

СИВРИЕВ, Сава Стоянов. За литературния канон на Възраждането. – В: Балканистичен форум. – ISSN 1310-3970. – Год. 20, бр. 2 (2011), с. 110-116.

СИВРИЕВ, Сава Стоянов. Атанасий Нескович и неговата „История славяноболгарског народа“ (Будим, 1801). Интердисциплинарна научна конференция „Модерността вчера и днес“ (25- 26 февруари 2002 г.). Българско общество за проучване на XVIII век. Достъпно на: http://www.bulgc18.com/modernoto/sivriev.htm#_edn6 / https://literaturensviat.com/?p=6619

СТАЙКОВ, Марио Василев. Дигиталната реставрация – средство за популяризиране на фонда от старопечатни книги в Централната библиотека на БАН. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. – ISSN 1314-7099. – Т. 9 (2012), с. 294-296.

СТАНЧЕВА, Руска Събева. Б. Вълчев. Възрожденските граматики на българския език. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, (Университетска библиотека, N 477), 2008. – В: Съпоставително езикознание. – ISSN 0204-8701. – Год. 34, бр. 3 (2009), с. 110-114. Рецензия за книгата.

СТЕФАНОВА, Боянка. Колекция от старопечатни книги на д-р Васил Хараланов постъпи във фонда на РИМ-Шумен. – В: Известия на Историческия музей – Шумен. – ISSN 0861-9581. – 14 (2008), с. 173-180.

СТО и седемдесет] 170 години от рождението на Любен Каравелов. – В: Българско Възраждане – идеи, личности, събития. – ISSN 1313-938X. – 7 (2005), с. 9-113.

Съдържа: Пламен Митев. Любен Каравелов: Опит за преценка на неговия жизнен път. – Цветана Павловска. Републиканизмът на Любен Каравелов. – Кети Мирчева. Отново за московския период на Л. Каравелов и сътрудничеството му в руския периодичен печат (1861-1866). – Румяна Дамянова. Критиката в късната публицистика на Любен Каравелов. – Николай Аретов. Сръбските повести и разкази на Каравелов. – Недка Капралова. Спомоществователите на Любен Каравелов. – Антонина Якимова. Ученият-енциклопедист Михайло Максимович и украинските фолклорни студии на Любен Каравелов. – Николай Вуков. Любен Каравелов и публикациите на фолклор в българския периодичен печат през Възраждането. – Райна Каблешкова. Любен Каравелов и възрожденската ни етнография. – Веселина Антонова. Любен Каравелов в паметта на русенци. – Евдокия Емануилова. Любен Каравелов и Пловдив. – Христо Цеков. Любен Каравелов и Димитър Ценович заедно в БРЦК. – Петър Чолов. Родът на Любен Каравелов. – Светлана Мухова. Любен Каравелов в изобразителното изкуство. – Тодор Ташев. Няколко въпроса към Любен Каравелов: сценарий за документален филм.

СТОЯНОВА, Людмила Симеонова. В подстъпите към литературното рецензенство. Рецензиране, авторецензиране и реклама на възрожденската книга в „Цариградски вестник“. – В: Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология. – ISSN 0861-0029. – Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010), с. 34-45.

СТРАНДЖЕВА, Аделина. Лакти и левги. Или за мерките на пътуващия човек през Възраждането. – В: Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология. – ISSN 0861-0029. – 42, 1 (2004), с. 365-369. Съжителство на универсални и субективни мерителни единици в бълг. възрожденска учебникарска книжнина.

ТОДОРОВА, Таня. Български следовници на Гутенберг: възрожденското сп. „Български книжици“ – част от историята на бълг. книгопечатане. – В: Наука. – ISSN 0861-3362. – Х, 5 (2000), с. 20-23.

ЦЕКОВ, Христо. Димитър Хранов – учител, книжовник и революционер: човекът, оставил диря в голямото семейство на българската възрожденска интелигенция и книжнина. – В: Дума. – ISSN 0861-1343. – Год. 25, бр. 259 (10 ноем. 2015), с. 20.

[ЦЕНТЪРЪТ за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“]. – В: Паметници. Реставрация. Музеи. – ISSN 1312-3327. – 5-6 (2007), с. 5-37.

Съдържа и: Мария Полимирова. Сбирката от старопечатни книги в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“.

ЧОЛАКОВА, Кръстина. Книжнината във възрожденско Търново. – В: Нация и политика. – ISSN 0861-5233. – II, 4 (1994), с. 25-26.

БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА КНИЖНИНА 1806 – 1878

ПОДБОРНА БИБЛИОГРАФИЯ

Bibliography_books

СПРАВОЧНИ ИЗДАНИЯ – КАТАЛОЗИ, ОПИСИ, БИБЛИОГРАФИИ И ЕНЦИКЛОПЕДИИ

БЪЛГАРСКИ книги печатани във Виена 1845-1878: каталог на изложба, Виена, февр. 2007 / състав. Росица Кирилова; [встъп. думи Йохана Рахингер, Боряна Христова] = In Wien gedruckte bulgarische Bucher 1845-1878: Ausstellungskatalog, Wien, Febr. 2007 / Hrsg. Rossitza Kirilova; [Vorw. Johanna Rachinger, Boriana Christova]; Ubers. Serguey Borissov. – София: Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2007. – 72 с.: с цв. ил. ISBN 978-954-523-091-2

ВЕЛИНОВА, Вася Николова. Опис на ръкописите, старопечатните, редките и ценните издания в Националния исторически музей. – София: Уникарт, 2013.

Т. 1: Славянски ръкописи, кирилски печатни книги и периодични издания / Вася Велинова, Нина Вутова; [фотогр. Тодор Димитров]. – 456 с.: с цв. ил., факс. ISBN 978-954-2953-26-5

Т. 2: Чуждоезични ръкописи, документи, старопечатни книги, редки и ценни издания / [Александро Бауси … и др.]; [фотогр. Тодор Димитров]. – 456 с.: с цв. ил., факс. ISBN 978-954-2953-78-4

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ на българската възрожденска литература / Иван Радев и др.; отг. ред. [и предг.] Иван Радев. – В. Търново: Абагар, 1997. – 840 с. ISBN 954-427-251-8

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Българско възраждане: литература, периодичен печат, литературен живот, културни средища / [авт. кол. Надежда П. Александрова … и др.]; [отг. ред. Румяна Дамянова]. – София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 – …

Т. 1: А-Й. – 2014. – 386 с.: с ил., портр., факс. ISBN 978-954-322-727-3

ОПИС на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. – София: Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1910-1996.

Свит. 1 / състав. Беньо Стефанов Цонев. – 1910. – 555 с., 18 л.: факс.

Свит. 2. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека / състав. Беньо Стефанов Цонев. – 1923. – 552 с., 52 л.: факс.

Т. 4: Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека / Маньо Стоянов, Христо Кодов. – 1971. – 175 с.: факс.

Т. 5: Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека / състав. Боряна Христова, Даринка Караджова, Нина Вутова; науч. ред. Божидар Райков. -, 1996. – 535 с.: с ил., факс. ISBN 954-523-013-4

ОПИС на славянските кирилски печатни книги от XIX в. в колекцията „Старопечатни книги, редки и ценни издания“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ / [състав. Бояна Стефанова Минчева]. – София: Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2013. – 333 с.: с цв. ил., факс. ISBN 978-954-523-135-3

САВОВА, Августина Ангелова. Българска възрожденска книжнина в библиотеките на град Сливен: своден каталог на старопечатната литература. – Сливен: ИК Жажда, 2005. – 114 с.: с факс. ISBN 954-795-096-7

СТАРОПЕЧАТНИ издания: бълг. възрожденска книжнина 1806-1878: своден каталог на Регион. библ. Ст. Чилингиров – Шумен, библ. при Шуменски унив. Епископ Константин Преславски и библ. при Нар. ч-ще Д. Войников – Шумен / състав. Мариана Дженева и др.; науч. ред. Грета Стоянова. – Шумен: [Унив. изд. Епископ Константин Преславски], 2005. – 216 с. ISBN 954-577-335-9

СТОЯНОВ, Маньо. Българска възрожденска книжнина: аналитичен репертоар на български книги и периодични издания 1806-1878 / състав. Маньо Стоянов; под ред. на Александър К. Бурмов. – София: Наука и изкуство, 1957-1959.

Т. 1. – 1957. – XIV, 664 с.: с ил., 12 л. факс.

Също на адрес: [прегледан 25.05.2019]. http://www.nationallibrary.bg/fce/001/0049/files/Book1.pdf

Също на адрес: [прегледан 30.05.2019]. http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/06/bg_vuzrojdenska_kn_vol_1.pdf

Т. 2. – 1959. – VIII, 959 с.

Също на адрес: [прегледан 25.05.2019]. http://www.nationallibrary.bg/fce/001/0049/files/Book2.pdf

ЧИКАКЧИЕВА, Доля-Нана. Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора: своден каталог / състав., предг. Доля-Нана Чикакчиева, Слава Драганова. – Ст. Загора: Библ. Родина, 2005. – 148 с.: с факс. ISBN 954-91768-1-9

КНИГИ

 АЛЕКСИЕВА, Афродита Зурмалиев. Преводната проза от гръцки през Възраждането: [изследване] / [предг. от Надежда Драгова]. – София: БАН, 1987. – 290 с.

АНГЕЛОВ, Божан. История на българската литература. – 2. изд. – София: Б. А. Кожухаров, 1933.

Ч. 2: Очерк на новата литература от отец Паисия до Освобождението. – 1933. – 287, III с.

АНГЕЛОВ, Боню Стоянов. В зората на българската възрожденска литература: [изследване]. – София: Нар. просвета, 1969. – 189 с.

Съдържа и: Очерци за Паисий Хилендарски, Софроний Врачански и Ю. В. Венелин.

АНГЕЛОВ, Боню Стоянов. Из историята на руско-българските литературни връзки: [изследване]. – София: Наука и изкуство, 1972

Кн. 2: 1980. – 200 с.: с портр., факс.

АНГЕЛОВ, Боню Стоянов. Съвременници на Паисий. – София: БАН, 1963-1964.

Кн. 1: 1963. – 208 с.: с факс.

Кн. 2: 1964. – 234 с.: с факс.

Васил АПРИЛОВ и българската възрожденска култура: сб. с изследвания по случай 200 г. от рождението му / ред. кол. Дочо Леков – отг. ред. и др. Габрово: Център за априловедение, 1990. – 167 с.

АРЕТОВ, Николай Аретов, Чернокожев, Николай. Българска литература XVIII-XIX век: един опит за история. – София: ИК Анубис, 2006. – 512 с. ISBN 954-426-725-5

АРЕТОВ, Николай Аретов. Българското възраждане и Европа. – София: Кралица МАБ, 1995. – 266 с. ISBN 978-954-376-003-9

АРЕТОВ, Николай Аретов. Васил Попович: живот и творчество. – [София]: Кралица Маб, 2000. – 216 с. ISBN 954-533-039-2

АРЕТОВ, Николай Аретов. Национална митология и национална литература: сюжети, изграждащи бълг. нац. идентичност в словесността от XVIII и XIX в. – [София]: Кралица Маб, 2006. – 549 с. ISBN 954-533-066-X

АРЕТОВ, Николай Аретов. Преводната белетристика от първата половина на XIX в.: развитие, връзки с ориг. книжнина, проблеми на рецензията. – София: Унив. изд. Климент Охридски, 1990. – 247 с. – (Библиотека Дебюти: Първи книги на млади български учени. Филологически науки)

АРНАУДОВ, Михаил Петров. Дела и завети на бележити българи: [литературно-ист. очерци]. – София: НС ОФ, 1969. – 456 с.

АРНАУДОВ, Михаил Петров. Поети и герои на Българското възраждане: Найден Геров, Добри Чинтулов, Георги Раковски, Петко Славейков, Димитър и Константин Миладинови, Григор Пърличев, Христо Ботев. – София: Бълг. писател, 1965. – 456 с.

АРНАУДОВ, Михаил Петров. Строители на българското духовно възраждане: Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Неофит Бозвели. – София: Синод. книгоизд., 1954. – 136 с.

АРНАУДОВ, Михаил Петров. Творци на българското възраждане. – София: Наука и изкуство, 1969.

Т. 1: Първи възрожденци: [биогр. очерци]. – 476 с.

Съдържа материали за Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, К. Пейчинов, П. Берон, Неофит Рилски, Неофит Бозвели, В. Априлов, К. Фотинов, Ив. Селимински, Ив. Богоров

Т. 2: Поети и герои: [лит. студии и портр.]. – 2. изд. – 508 с.

Съдържа материали за Н. Геров, Д. Чинтулов, Г. Раковски, П. Славейков, Братя Миладинови, Гр. Пърличев, Хр. Ботев.

АТАНАСОВ, Християн Атанасов, Орлин Събев. Българският XIX век: нови архиви и прочити. – София: За буквите-О писменехь, 2019. — 231 с. ISBN 978-619-185-382-3

В сборника са представени статии свързани с историята на българския народ под османско владичество.

БАЕВА, Албена. Българската библия за Избавлението: „История славяноболгарская“ и началото на бълг. лит. – Шумен: Аксиос, 1997. – 117 с. ISBN 954-8789-29-9

БАЕВА, Албена Димитрова. Код, жанр и стил в новобългарската литература от XIX век. – Силистра: РИТТ, 2009. – 518 с. ISBN 978-954-759-237-7

Илия Рашков БЛЪСКОВ: материали от науч. сес., проведена в Шумен на 25 и 26 окт. 1989 г. по случай 150-год. от рождението на писателя / под ред. на Николай Димков. – Шумен: Хелиос, 1995. – 100 с. ISBN 954-8395-09-6

БОГДАНОВ, Иван. Безсмъртни слова: комент. лит. паметници. – София: ОФ, 1980. – 324 с.

БОГДАНОВ, Иван. Българската книга през вековете: [изследване]. – София: Нар. просвета, 1978. – 319 с.

БОГДАНОВ, Иван. Кратка история на българската литература. – София: Нар. просвета, 1969-1970.

Ч. 1: Стара българска литература; Литература на Възраждането. – 1969. – 551 с.

БЪЛГАРО-НЕМСКИ литературни и културни взаимоотношения през XVIII и XIX век: [сб. статии] / ред. кол. Надежда Андреева-Попова – отг. ред. и др. – София: БАН, 1985. – 364 с.

Съдържа и: Възприемането на немската литература в България през Възраждането и типологичната общност на литературните периоди и течения / Н. Андреева-Попова; Немската литература от ХVIII век през погледа на Иван Шишманов / Г. Димов; Софроний Врачански и идеологията на немската реформация / Л. Боева; Петко Рачев Славейков и рецепцията на немската литература в България / В. Вапорджиев; Руската култура като посредник в немско-българските научни и литературни връзки през Възраждането / Л. Минкова.

БЪЛГАРСКА възрожденска критика: [сборник] / представена [с предг.] от Георги Марков. – София: Наука и изкуство, 1981. – 588 с.

БЪЛГАРСКА възрожденска литература: [сб. студии] / отг. ред. Дочо Леков. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. – 200 с.

ВАЧКОВА, Кина Атанасова. За установяването на нормативност в морфологията на новобългарския книжовен език: върху материал от творчеството на В. Друмев. – [Шумен]: Алтос, 1998. – 182 с. – (Библиотека Академика). ISBN 954-588-033-3

ВЪЗРОЖДЕНСКА поезия / [състав. Пламен Дойнов]. – София: Пан, 2007. – 237 с. – (Книги за ученика). ISBN 978-954-657-645-3

ВЪЗРОЖДЕНСКИ книжари: сб. докум. очерци / написани от Петър Парижков и др.; състав. и ред. Петър Парижков. – София: Наука и изкуство, 1980. – 356 с.

ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ текст: прочити на лит. и културата на Бълг. Възраждане: сб. в чест на 70-год. на проф. Дочо Леков / състав., ред., предг. Румяна Дамянова и др. – София: Сребърен лъв, 1998. – 428 с. ISBN 954-571-131-0

ВЪЛЧЕВ, Боян Йорданов. Раковски – книжовникът и филологът: [изследване]. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993. – 196 с.: с факс. – (Библиотека Дебюти: Първи книги на млади български учени. Филологически науки)

ВЪЛЧЕВ, Георги Александров. Захарий Стоянов и символният капитал на Българското възраждане. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 207 с. ISBN 978-954-07-3064-6

ВЪОБРАЗЕНИТЕ текстове на Българското възраждане: в чест на Стефана Таринска / състав. Данчо Господинов, Николай Аретов. – София: Издателски център Боян Пенев, 2005. – 278 с.: с табл. ISBN 954-8712-38-5

ВЪТОВ, Върбан Дилков. Езикът на Софроний Врачански. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2001. – 232 с. – (Библиотека Филология. Езикознание; N 10). ISBN 954-524-265-5

ВЪТОВ, Върбан Дилков. Строители и строителство на новобългарския книжовен език. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002. – 272 с. – (Библиотека Филология. Езикознание; 13). ISBN 954-524-324-4

ГЕОРГИЕВ, Емил Иванов. Ревнители на българското отечество. – София: Бълг. писател, 1966. – 184 с.

ГЕОРГИЕВ, Любен. Литературна класика: студии и портрети. – София: Цвят, 1992-1993.

Кн. 1: 1992. – 248 с.

Кн. 2: 1992. – 262 с.

Кн. 3: 1993. – 288 с.

Кн. 4: 1993. – 256 с.

ГЕОРГИЕВА, Огняна Атанасова. „История славянобългарска“ от Пайсий Хилендарски: метод. модел. – Варна: Славена, 2003. – 102 с. – (Библиотека за учителя по литература). ISBN 954-579-313-9

ГЕРГОВА, Ани Атанасова. Книжнината и българите през Възраждането: [моногр.]. – София: НИИ по изкуствата, 1984. – 176 с.

ГЕРГОВА, Ани Атанасова. Книжовни пристрастия: док. очерци. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. – 269 с. ISBN 954-07-1232-7

ГЕРГОВА, Ани Атанасова. Книжовността на Българското възраждане. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. – 895 с.: с ил., диагр. – (Университетска библиотека; 515). ISBN 978-954-07-4378-3

ГЕТОВА, Елена Славова. Почеркът на пътя: XIX век, пътуването, писането. – В. Търново: Фабер, 2006. – 196 с.

ГЕТОВА, Елена Славова. Изобретяване на модерни светове през XIX век: Иван Богоров. – В. Търново: Фабер, 2009. – 168 с. ISBN 978-954-400-100-0

ГЕТОВА, Елена Славова. Възрожденската библиотека. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2012. – 242 с. ISBN 978-954-423-787-5

ГОЛЕМАНОВ, Христо Н. Възрожденската медицинска книжнина. – София: Медицина и физкултура, 1964. – 143 с.

ДАМЯНОВА, Румяна Иванова. Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането / Румяна Дамянова. – София: Елгатех, 2004. – 336 с. ISBN 954-0617-07-6

ДАМЯНОВА, Румяна Иванова. Писмата в културата на Българското възраждане. – Шумен: Глаукс, 1995. – 100 с. – (Библиотека Литературна наука на 20 век)

ДЕЧЕВ, Здравко Трифонов. Устност – писменост във възрожденската култура: феноменология на българския глас. – Пловдив: Жанет 45, 2014. – 230 с. ISBN 978-619-186-108-8

 ДИМКОВ, Николай Димитров. Българско Възраждане: литературни студии и портрети. – Шумен: Хелион, 1999-2001.

Кн. 1: 1999. – 180 с. ISBN 954-8741-04-0

Кн. 2: 2000. – 340 с. ISBN 954-8741-07-5

Кн. 3: Габрово: Габрово принт, 2001. – с. 335-430: с портр., факс. ISBN 954-9770-46-X

ДИМКОВ, Николай Димитров. Възраждане: лит. студии и портр. – Габрово: Габрово Принт, 2003. – 468 с.: с факс. ISBN 954-9770-59-1

ДИМКОВ, Николай Димитров. Възрожденска литература. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005. – 255 с. ISBN 954-577-270-0

ДИМКОВ, Николай Димитров. Страници от Българското възраждане: [очерци]. – Шумен: Унив. Константин Преславски, 1991. – 304 с.

ДИМОВ, Георги Хр. Българската литературна критика през Възраждането / отг. ред. Пантелей Зарев. – София: БАН, 1965. – 406 с.

ДИНЕКОВ, Петър Николов. Възрожденски писатели / състав. Андрей Андреев. – София: Захарий Стоянов, 2007. – 703 с. – (Поредица Българска класика; 108). ISBN 978-954-739-959-4, ISBN 978-954-739-960-0

ДИНЕКОВ, Петър Николов. Възрожденски писатели. – 2. изд. – София: Наука и изкуство, 1964. – 380 с.

ДИНЕКОВ, Петър Николов. От Възраждането да днешния ден: [литературнокрит. очерци]. – София: Бълг. писател, 1987. – 255 с.

ДИНЕКОВ, Петър Николов. При изворите на българската култура: [сб. статии]. – София: Наука и изкуство, 1977. – 308 с.

ДИНЕКОВ, Петър Николов. Първи възрожденци. – 2. изд. – София: К-т Бълг. отечество, 1944. – 180 с. – (Из българското минало: Редица общодостъпни книги из историческото знание; Кн. 3)

ДИНЕКОВ, Петър Николов. Първи възрожденци. – София: Хемус, 1942. – 184 с. – (Из българското минало: Редица общодостъпни книги из историческото знание; Кн. 3)

ДОБРЕВА, Ваня Чавдарова. Прочити и наследства: из възрожденската книжнина. – София: Захарий Стоянов, 2015. – 248 с. ISBN 978-954-09-0959-2

ДОРОСИЕВ, Лука Иванов. Неофит Рилски, патриарх на българските книжовници и педагози: по случай 50-год. от смъртта му. – София: М-во на нар. просвещение, 1931. – 219, 40 с.: с ил., 1 л. портр. – (Материали за изучаване на учебното дело в България; кн. 9)

ЖАНР и възприемател през Възраждането: [материали от науч. сес. Лит. жанрове през Възраждането и проблемите на възприемателя, 19-20.Х.1990] / ред. кол. Иван Радев и др. – В. Търново: Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий, 1991. – 122 с.

ЖЕЙНОВ, Иво Георгиев. Русе като столица на книгопечатането : 1864-1948 / Иво Жейнов. – Русе : Дунав прес, 2014. – 400 с.

ЖЕЧЕВ, Николай Николов. Възрожденският учител и книжовник Райко (Рашко) Илиев Блъсков 1819-1884. – София: Вулкан 4, 2001. – 139 с.

За литературните жанрове през Българското възраждане: [сб. статии] / отг. ред. Петър Динеков, Цвета Унджиева. – София: БАН, 1979. – 246 с.

Съдържа и: Михаил Арнаудов за жанровите литературни форми през Възраждането / Цв. Унджиева. Поемата „Горски пътник“ на Раковски / М. Арнаудов. Към жанровата характеристика на „История славянобългарска“ / Н. Драгова. „История славеноболгарская“ като литературно произведение / Л. Боева. Някои проблеми на поетиката на възрожденската поезия / К. Топалов. Националното своеобразие на поемата през Възраждането / К. Диамандиева. Изворът на Белоногата като възрожденска поема / П. Тотев. Баладата и литературата на Българското възраждане / К. Протохристова. Трансформационни процеси в българската белетристика през втората половина на XIX век / Ст. Елевтеров. Началото на сатирата в българската възрожденска литература / Р. Димчева. Парадоксите на жанра: фолклорът и създаването на фейлетона през Възраждането / Й. Холевич. Българският пътепис: зараждане и утвърждаване / Св. Гюрова. Някои особености на мемоарите през Възраждането / М. Беновска. Баснята и българската възрожденска литература / Ю. Николова. Диалогът като жанр в българската възрожденска литература / И. Тодоров. Проблеми на писмата от първата половина на XIX век / Р. Дамянова.

ЗАГОРОВ, Васил Йорданов. Българската книга (1878-1912): от възрожденския идеал до комерсиализацията. – София: За буквите – О писминехь, 2014. – 246 с. ISBN 978-619-185-002-0

ЗАРЕВ, Пантелей. Панорама на българската литература: в 5 т. – 3. прераб. и доп. изд. – София: Наука и изкуство, 1977-1979.

Т. 1: 1977. – 599 с.

Съдържа: Лит.-крит. изследване на Възраждането, 80-те и 90-те г. от началото на века и на творчеството на П. Славейков, Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, З. Стоянов, А. Константинов.

Т. 2: 1977. – 591 с.

Съдържа: Лит.-крит. изследване на творчеството на П. П. Славейков, П. Яворов, Е. Пелин, Д. Дебелянов, Й. Йовков, К. Величков, Ст. Михайловски, Т. Г. Влайков, М. Георгиев, А. Страшимиров, Г. П. Стаматов, К. Христов, Г. Кирков, Д. Полянов, Ц. Церковски, Т. Кунев, П. Тодоров, Д. Бояджиев, Т. Траянов, Н. Лилиев, Хр. Ясенов, Е. Попдимитров; Народопсихология и литература.

Стефан ЗАХАРИЕВ – живот, дело, род: [1810-1871]: научна сесия, посветена на 200 г. от рождението му и 140 г. от издаването на книгата му „Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза“ / [състав. Румяна Кацарова]; [науч. ред. Георги Марков … и др.]. – Пазарджик: Регион. ист. музей, 2011. – 208 с.

ЗАХАРИЕВА, Йорданка Ценкова. Промени в (по)знанието у възрожденския българин / [ред. Рафие Демирова]; [предг. Стоян Буров]. – София: Авангард прима, 2010. – 380 с. ISBN 978-954-323-774-6

…И на вси словене книга да четат: [сб. материали за Кирил и Методий] / състав. Боян Попстефанов Смилов, Цветана Живкова Павлова; под общ. ред. на Тодор Събев, Николай Цв. Кочев. – София: Синод. изд., 1985. – 192 с.

Съдържа худож. произведения, дописки от възрожденския печат, речи, слова и изказвания на възрожденски просветни дейци и съвременни учени.

Димитър Петков ИГНАТОВ: радетел за книжнина и просв. / Мариана Игнатова и др. – Бургас: [изд. авт.], 1998. – 108 с.

ИГОВ, Светлозар Атанасов. Кратка история на българската литература. – София: Просвета, 1996. – 575 с. ISBN 954-01-0732-6

ИЛИЕВА, Бойка Кирилова. Италия в културата на Българското възраждане: преводи и литературни влияния. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2012. – 244 с. ISBN 978-954-680-797-7

ИСТОРИЯ на българската литература / гл. ред. Стойко Божков и др. – София: БАН, 1962-1966.

Т. 1: Старобългарска литература / под ред. на Велчо Велчев и др. – 1962. – 454 с.: с ил., факс.

Т. 2: Литература на Възраждането / под ред. на Стойко Божков – отг. ред. и др. – 1966. – 660 с.: с ил., факс.

КАЛИНОВА, Мария. Детство и интелектуална история у възрожденските автори. – [София]: Фонд. Лит. вестник, 2012. – 192 с. – (Тълкувания). ISBN 978-954-9602-30-2

КИРИЛОВА, Росица Кръстева. Приписки в българските старопечатни книги: 1806-1878 / [състав., разчитане на приписките Росица Кръстева Кирилова]. – София: Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2013.

Ч. 1: 1806-1850. – 2013. – 182 с.: с цв. факс. ISBN 978-954-523-138-4

КНИГА за книгите / състав. Лидия Василева и др.; предг. Николай Жечев. – София: Акад. изд. Марин Дринов, 2004. – 441 с. ISBN 954-430-921-7

Съдържа и: Допълнение към Обявления за български възрожденски издания.

Изд. е продълж. на ОБЯВЛЕНИЯ  за български възрожденски издания / състав. Надя Данова и др.; [предг. Румяна Радкова]. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999. – 275 с., 57 л.: факс. ISBN 954-07-0522-3 (Унив. изд. Св. Климент Охридски), ISBN 954-430-665-X (Акад. изд. Проф. М. Дринов)

КНИГА, книжовност, книгоиздаване / състав., [предг.] Васил Загоров, Алберт Бенбасат. – 2. изд. – София: За буквите – О писменехь, 2017. – 291 с. ISBN 978-619-185-282-6

КОНЕВ, Илия Харалампиев. Българо-сръбски литературни взаимоотношения през XIX век до Освобождението / отг. ред. Ст. Божков. – София: БАН, 1964. – 236 с.

КОНЕВ, Илия Харалампиев. Литературни взаимоотношения и литературен процес: бълг. възрожденска лит. във взаимоотношенията си с балкан. лит.: [изследване]. – София: БАН, 1974. – 426 с.

КОНСТАНТИНОВ, Георги Гогов. Нова българска литература. – 2. прераб. и доп. изд. – София: Хемус, 1947.

Ч. 1: Епоха на Възраждането: От Паисий Хилендарски до Иван Вазов. – 488 с.

КРАТЪК животопис на Неофита Рилски / стъкмил по случай 25-год. от смъртта му Г. И. К. – София, [1906]. – 24 с.

КРЪСТЕВ, Лука Петков. Велко Радов Королеев – Панагюрца, и неговия „Месецослов“ или „Календар вечний“, Цариград, 1853 година. – София: Pensoft, 2008. – 291 с. ISBN 978-954-642-434-1

КРЪСТЕВА, Мила Димитрова. (Светло)сенките на Възраждането и сянката на Чинтулов: от неудобното бълг. Възраждане към непопул. психобиогр. на Добри Петров Миндов от Сливен. – София: Ромина, 2004. – 288 с. ISBN 954-8971-70-4

КРЪСТЕВА, Мила Димитрова. Сюжетът в българските възрожденски повести: моделът „нещастна фамилия“ в повестите на В. Друмев, Ил. Блъсков и Л. Каравелов. – София: Култура, 1995. – 168 с. ISBN 954-90045-1-1

КУЛТУРА, история, поезия: Надежда Драгова и Първан Стефанов в българската култура и наука: сборник с изследвания / [състав. Румяна Дамянова]; [ред. кол. Александър Йорданов … и др.]. – София: Изд. център Боян Пенев, 2014. – 292 с.: с портр., ил., факс. ISBN 978-954-8712-89-7

КУЛТУРА и общество: [сб. статии]. – София: БАН, 1992.

Съдържа:

[Т.] 1: ред. кол. Бойка Соколова и др. – 1992. – 280 с., 1 л.: табл. – (Studia balcanica; 21).

Съдържа и: Слушателят през Българското възраждане / Д. Леков. Възрожденският предговор и съотношението „творец-читател“ в албанската и българската литература / Б. Соколова. Библиотеката на Иван Добровски / П. Данова. Нравствените възгледи на българската интелигенция през XVIII – началото на XIX век / Р. Радкова. Българската интелигенция и чувството за художество в писмата през Възраждането/ Р. Дамянова.

[Т.] 2: ред. кол. Марин Жечев и др. – 1994. – 270 с. – (Studia balcanica; 22)

Съдържа и: Институции, които развиват историческото съзнание у българите през XVIII век / Н. Драгова . Културните институции и обществено-политическият живот на южнославянските народи пред XIX век / В. Димова . Социално-педагогически основи и функции на системата на взаимното обучение в страните на Балканския Югоизток / В. Бойчева . Женското присъствие в турския обществен и културен живот от края на XIX до 40-те години на XX век / Д. Василева . Ролята на турската интелигенция в културната политика (1945-1960) / Й. Бибина . Творецът Каравелов в диалог със сръбското общество / Дочо Леков. За нравствените възгледи на Неофит Хилендарски / Р. Радкова. Схващанията на Константин Фотинов за човека и обществото / Н. Данова. Предпоставки за формирането на „поколението от 30-те“ в Гърция / М. Жечев . Лучиан Блага – един български прочит / Р. Л. Станчева . Естетическите позиции на българските модернисти и социално-духовните процеси / Л. Кирова . Универсални и национални тенденции в южнославянската литературна критика по време на романтизма / А. Балчева . Залезът на кръстоносната идея в Ренесансова Италия / П. Данова . Засилване на интереса на българското възрожденско общество към родните старини (30-те – 50-те години на XIX век) / О. Маджракова-Чавдарова . Възрожденската съдба на „История славянобългарска“ / Ив. Пенчева. Философската система на Васил Левски в контекста на писмената и безписмената култура / М. Теофилов.

КУНЧЕВ, Красимир Христов. Общуващият човек в българската възрожденска литература: етнически стереотипи. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. – 173 с. ISBN 978-954-577-434-8

КУНЧЕВ, Красимир Христов. Фолклорното и обичайноправното в белетристиката на Любен Каравелов. – Бургас: Понтика принт, 1996. – 142 с. ISBN 954-799-626-6

КУТИНЧЕВ, Стилиян Атанасов. Печатарството в България до Освобождението: принос към култ. история на България. – София, 1920. – 288 с.: с ил.; диагр. (6 л.)

Достъпно на: [прегледан 30.05.2019]. http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/22972

ЛЕКОВ, Дочо Николов. Българска възрожденска литература: проблеми, жанрове, творци: [учебник за студенти-филолози]. – 2. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993.

Т. 1: 336 с. ISBN 954-07-0100-7

Т. 2: 358 с. ISBN 954-07-0101-5

ЛЕКОВ, Дочо Николов. Вечното в българската възрожденска литература. – София: Ариадна, 2008. – 207 с. ISBN 978-954-9515-04-6

ЛЕКОВ, Дочо Николов. Възрожденски процеси и творци в Южна Тракия и Македония. – София: Нар. ч-ще Св. София: Гражданско д-во Критика, 2001. – 196 с. ISBN 954-90642-5-5

ЛЕКОВ, Дочо Николов. История на литературата и на възприемателя през Българското възраждане. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003-2004.

Т. 1: 2003. – 631 с. ISBN 954-07-1716-7

Съдържа и Йоаким Кърчовски; Кирил Пейчинович; Народните книги през Възраждането-календари, песнопойки, гадателни книги, народни жития, белетристични популярни четива / Л. Михова ; Д-р Иван Селимински / Ю. Николова. – Съдържа материали за Й. Брадати, Х. Жефарович, П. Павлович, П. Хилендарски, йеросхимонах Спиридон, Б. Клайнер, поп Пунчо, С. Врачански, П. Берон, Н. Рилски, Р. Попович, Е. Васкидович, Х. Павлович, К. Огнянович, Ю. Венелин, В. Априлов, Н. Геров, Д. Чинтулов, Г. С. Раковски, Н. Козлев, К. Фотинов, И. Богоров, Н. Бозвели, П. Р. Славейков, Д. Войников, В. Друмев, Т. Пеев

Т. 2: 2004. – 483 с. ISBN 954-07-1978-X

ЛЕКОВ, Дочо Николов. Литература, общество, култура: литературносоциол. и литературноист. проблеми на бълг. Възраждане. – 2. доп. и прераб. изд. – Пловдив: Макрос 2000, 1996. – 312 с.

ЛЕКОВ, Дочо Николов. Писател – творба – възприемател през Българското възраждане. – София: Нар. просвета, 1988. – 336 с.

ЛЕКОВ, Дочо Николов. Проблеми на българската белетристика през Възраждането / отг. ред. Петър Динеков. – София: БАН, 1970. – 240 с.

ЛИТЕРАТУРА на Българското възраждане / състав. и ред. Дочо Леков. – София: Ариадна, 2001. – 245 с. ISBN 954-9660-25-7

ЛИТЕРАТУРНА историография и възрожденска култура: сб., посветен на 65-год. на доц. д-р Николай Димков / ред. Юрий Проданов, Вера Бонева. – Шумен: Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004. – 256 с.: с табл. – (Series linguistica: Annu iubilaeo. Studia litterarum; 2). ISBN 954-577-236-0

МАНОЛАКЕВ, Христо Петров. Между образа и четенето: руската преводна белетристика през Бълг. възраждане. – София: Кралица Маб, 1996. – 248 с. ISBN 954-533-013-9

Братя МИЛАДИНОВИ и българската култура: докл. от науч. сес. за Братя Миладинови – Благоевград 21-23 юни 1990 г. / състав. Илия Харалампиев Конев; ред. кол. Веселин Трайков и др. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. – 235 с.: с табл.

Втори МЕЖДУНАРОДЕН конгрес по българистика, София, 23 май-3 юни 1986 г.: доклади / глав. ред. Пантелей Зарев и др. – София: БАН, 1986.

Т. 11: Стара българска литература; Литература на българското Възраждане / ред. Ефрем Каранфилов – отг. ред. и др.; състав. Буян Огнянов. – 1987. – 572 с.

МИХОВА, Лидия Борисова. Българските календари. – Пловдив: Полиграф, 1995. – 152 с.

НАСЛЕДСТВОТО на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти: сборник материали от научна конференция, посветена на честването на 130-годишнината от смъртта на йеромонах Неофит Рилски. София, 14-15 април 2011 г. / [състав., науч. ред. Светлана Куюмджиева … и др.]. – София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2012. – 320 с.: с цв. ил., факс., портр.

НАТАН, Жак. Избрани трудове / [с предг. Веселин Хаджиниколов]. – София: Наука и изкуство, 1977. – (Българско историческо наследство)

Т. 2: Изследвания по Българското възраждане / под ред. Веселин Хаджиниколов, Рената Натан; състав. Таня Натан. – 1979. – 527 с.

НАЧОВ, Никола Енев. Новобългарска книга и печатно дело у нас от 1806 до 1877. – София: Графика А.Д., 1927. – 132 с. Достъпно от: Новобългарската книга и печатното дело у нас от 1806 до 1877

НЕОФИТ Бозвели и българската литература: [сб. докл. от науч. конф. по случай 200 год. от рождението на писателя, ноем. 1985 г., София] / под ред. на Г. Димов, С. Таринска. – София: БАН, 1993. – 172 с.: с факс. ISBN 954-430-100-3

НИКИТОВ, Никола Савов. Баща на учителите: Неофит Рилски. – София: Ново у-ще, 1935. – 32 с.: 1 л. портр. – (Библиотека Велики българи: Животописни разкази; 8)

НИКИТОВ, Никола Савов. Неофит Рилски. – София: Ново у-ще, 1940. – 32 с.: 1 л. портр. ; (Библиотека Велики българи: Животописни разкази; 8)

НИКОЛОВА, Юлия Христова. Записки по българска възрожденска литература. – Пловдив: ИК Хермес, 2004. – 440 с. – (Университетски учебник). ISBN 954-26-0197-2

ОБЯВЛЕНИЯ за български възрожденски издания / състав. Надя Данова и др.; [предг. Румяна Радкова]. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999. – 275 с., 57 л.: факс. ISBN 954-07-0522-3 (Унив. изд. Св. Климент Охридски), ISBN 954-430-665-X (Акад. изд. Проф. М. Дринов)

ОЧЕРЦИ за български писатели : Ч. I-. – 5. изд. – София : Бълг. писател, 1969. – 452 с.

ОЧЕРЦИ за български писатели: сборник. – София: Бълг. писател, 1965-1966. – (Библиотека за ученика).

Ч. 1: 1965. – 536 с.

Ч. 2: 1966. – 412 с.

Ч. 3: 1966. – 555 с.

ПАВЛОВА, Илиана. Възрожденски очертания: фигури и карти, път и памет. – В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004. – 192 с. ISBN 954-524-393-7

 ПАРИЖКОВ, Петър Симеонов. Апостоли на книгата: календар-справочник за бележити дати в историята на книжарството в България през 1984. – София: Д-р П. Берон, 1984-1986.

Кн. 1: 1984. – 120 с.: с портр., факс.

Кн. 2: 1986. – 103 с.: с портр., факс.

 ПЕЛЕВА, Инна Иванова. Идеологът на нацията: думи за Вазов. – Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1994. – 215 с. ISBN 954-423-074-2

ПЕНЕВ, Боян. История на новата българска литература: лекции в 4 т. / под ред. на Пантелей Зарев, Иван Сарандев. – София: Бълг. писател, 1976-1978.

Т. 1: Начало на Българското възраждане: бълг. лит. през XVII и XVIII век. – 1976. – 760 с., 1 л.: портр.

Т. 2: Българската литература през първата половина на XIX век. – 1977. – 863 с.

Т. 3: Българската литература през втората половина на XIX век. – 1977. – 679 с.

Т. 4: Българската литература през втората половина на XIX век. – 767 с.

ПЕТРОВ, Милю Атанасов. История и литература. – Шумен: Антос, 2001. – 224 с. ISBN 954-8901-61-7

Григор ПЪРЛИЧЕВ и братя Миладинови: нови изследвания и прочити / [Ангел Димитров … и др.]; [състав. и науч. ред. Наум Кайчев]. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011. – 208 с. ISBN 978-954-07-3296-1

РАДЕВ, Иван Николов. Архим. Неофит Петров Котленец или все още непознатият Бозвели. – София: ОРКП Мисъл, 2011. – 416 с.: с ил. ISBN 978-954-8006-34-7

РАДЕВ, Иван Николов. Българска възрожденска литература: [учебник за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий]. – София: Наука и изкуство, 1980. – 243 с.

РАДЕВ, Иван Николов. Българската възрожденска литература до 40-те години на XIX век: [лекции за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий]. – В. Търново: Великотърновски унив. Кирил и Методий, 1982. – 268 с.

РАДЕВ, Иван Николов. Другото лице на възрожденската литература: речник на псевд.; Животът на термините; Погребаните книги. – В. Търново: Абагар, 2006. – 360 с.: с табл., сх. ISBN 954-427-711-0

 РАДЕВ, Иван Николов. История на българската литература през Възраждането. – 3. прераб. изд. – В. Търново: Абагар, 2012. – 616 с. ISBN 978-954-427-963-9

РАДЕВ, Иван Николов. Литература и култура на Възраждането: личности и явления от „втория ред“. – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008-2010.

Т. 1. – 2008. – 391 с. ISBN 978-954-524-651-7

Т. 2. – 2010. – 320 с. ISBN 978-954-524-764-4

РАДЕВ, Иван Николов. Паратекстът и художествената творба през Възраждането: [изследване]. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски: Съюз на филолозите българисти, 1993. – 111 с. – (Библиотека Език и литература; 8)

РАДЕВ, Иван Николов. Погребаните книги на Възраждането. – В. Търново: ПИК, 1994. – 80 с.: с табл., сх. – (Библиотека Орис). ISBN 954-8258-29-3

РАДЕВА, Живка Василева. Сборникът през Възраждането: към проблема за видовата характеристика на възрожденските книги. – В. Търново: Нар. библ. П. Р. Славейков, 2012. – 311 с.: с ил., факс. ISBN 978-954-92946-2-0

РАИЧ, Иоанн [Йован]. История разных славенских народов, наипаче болгар, хорватов, и сербов : Ч. 1 – 4 / Из тмы забвения изятая и во свете историческии произведенная Иоанном Раичем архимандритом во Свято Архаггелском монастыре Ковиле. – В Виенне : При б. г. Стефане Новаковиче, в Славено-Сербской; Валахийской и Восточных языков Привилег. типографии, 1794-1795.

Съдържа:

Ч. 1: 1794. – [46], 496, [16] с., [4] л. ил., карт., табл.

Ч. 2: 1794. – [6], 702 с., [6] л. ил., карт., табл.

Ч. 3: 1794. – [4], 363, [1] с., [1] л. ил., табл.

Ч. 4: 1795. – [4], 446, [128] с.. – Липсват с. 272 – 446 от т. 4 на Rр 794.2, които са издавани и като отделен отпечатък със загл. : „Прибавление содержащее важная писменная доказателства к изяснению истории славенских народов“, 1785 [=1795] г. (Вж Rр 795.5).

РАЙКОВ, Димитър. Историческата съдба на македонските българи. – София : Македонски науч. инст., 1997 (София : ИК Цанко Церковски). 376 с.: с ил., факс. ISBN 954-8187-30-2.

РОДОЛЮБИВИЙ и благоразумний народе българский: възрожденски предговори / събр. и наредил, [предг.] Дочо Леков. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992.

Кн. 1: 1806-1865. – 1992. – 291 с.

РУСЕВ, Иван Динев. Сие да се знае…: приписките и църковните текстове като извори за възрожденската история: по новооткрити материали от храмовете на Котленския край. – [В. Търново]: Faber, 1999. – 232 с.: с ил., табл. ISBN 954-9541-37-1

С възрожденски дух и модерен поглед: сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева / [състав. и ред. Людмила Христова Малинова … и др.]; [прев. на рус. част Радослава Илчева]. – София: Изд. център Боян Пенев: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012. – 504 с., [1] л.: табл., ил. ISBN 978-954-8712-79-8 (Изд. център Боян Пенев при Институт за лит. – БАН, подв.), ISBN 978-954-322-559-0 (Акад. изд. Проф. Марин Дринов)

СЕСТРИМСКИ, Иван Димитров. Възрожденски книжовници: литературни студии. – София: Зелена вълна, 1998.

Кн. 1: 1998. – 100 с. ISBN 954-9695-04-6

Кн. 2: 1999. – 96 с. ISBN 954-9695-08-5

 СИВРИЕВ, Сава Стоянов. Mithos и tehni: опит върху бълг. лит. от миналия век. – София: Александър Панов, 1999. – 151 с. ISBN 954-455-023-5 (грешен)

 СМОЛЯНИНОВА, Марина Генадиевна. Васил Друмев (Митрополит Климент) / [отв. ред. и комент. Камен Михайлов]. – София: Изд. центр Боян Пенев, 2012. – 439 с., [8] л.: портр., факс. ISBN 978-954-8712-78-1

СМОХОВСКА-ПЕТРОВА, Ванда. Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане / [предг. Ст. Таринска]. – [София]: Изд. център Боян Пенев, 2003. – 319 с. ISBN 954-8712-30-X

СРЕД текстовете и емоциите на Българското възраждане: сборник в чест на Румяна Дамянова / състав., ред. Недка Капралова, Данчо Господинов. – София: Изток-Запад, 2009. – 632 с. ISBN 978-954-321-650-5

СТАНЕВА, Катя Боянова. Апология на българското: творчеството на Георги Раковски. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1996. – 194 с.: с факс. ISBN 954-07-0978-4

СТАНЕВА, Катя Боянова. Гласове на Възраждането. – София: Полис, 2001. – 264 с.: с факс. ISBN 954-91011-1-8

[СТО осемдесет и пет] 185 години от рождението на Сава Доброплодни: сб. докл. от юбил. науч. сесия 1-2 дек. 2005 г. / състав. Росица Петрова-Василева; науч. ред. Вера Бойчева. – Сливен: Регионална библ. Сава Доброплодни, 2005. – 177 с. ISBN 954-795-121-1 (ИК Жажда-Сливен)

 СТРАНИЦИ за Паисий Хилендарски: творчеството на писателя в бълг. лит. критика / състав. Панко Анчев. – Варна: Андина, 1991. – 133 с. – (Страници за…)

ТАЧЕВА-БУМБАРОВА, Елена Томова. Възрожденски семинари: статии и студии по литература на Българското възраждане. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2011. – 385 с. ISBN 978-954-680-763-2

ТАЧЕВА-БУМБАРОВА, Елена Томова. Свищовският литературен кръг в историята на българската възрожденска литература. – Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2002. – 188 с. ISBN 954-680-251-4

ТОПАЛОВ, Кирил Любомиров. Ботев в пътя на възрожденската поезия: [литературнокрит. статии]. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски: Съюз на филолозите българисти, 1992. – 104 с. – (Библиотека Език и литература; 7)

ТОПАЛОВ, Кирил Любомиров. Възрожденци. – 4. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012. – 417 с. ISBN 978-954-07-3362-3

ТОПАЛОВ, Кирил Любомиров. Възрожденци: [б. статии за бълг. възрожденски писатели]. – София: Унив. изд. Климент Охридски, 1988.

Ч. 1: 1988. – 220 с.

Ч. 2: 1990. – 212 с.

ТОПАЛОВ, Кирил Любомиров. Проблеми на възрожденската поетика. – София: Наука и изкуство, 1979. – 148 с.

Осемдесети годишен отчет на настоятелството на УЧЕНОЛЮБИВО и просветително дружество-читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ Свищов за дружествената 1935 година. – Свищов: Ученолюбиво и просв. д-во Еленка и Кирил Д. Аврамови, 1936. – 46 с.: с табл.

Съдържа и: Книгоопис на старопеч. бълг. книги, ръкописи и период. изд., излезли до 1877 г., намиращи се в библ. на ч-щето, направен от Ат. Т. Иванов, с. 29-46.

ФИЛИПОВ, Владимир. Проникване на английската и американската книжнина в България през Възраждането. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. – 184 с. – (Университетска библиотека; 419). ISBN 954-07-1642-X

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ изследвания: сб. в чест на 80-год. на БКП / ред. Жельо Авджиев, Йордан Еленски. – София: Наука и изкуство, 1971. – 325 с.

Съдържа: … Първи литературни изяви на Стоян Михайловски / И. Трашлиев. Боян Пенев за гръцкото влияние през Възраждането / Ив. Радев.

ХРАНОВА, Албена Владимирова. Историография и литература: за социалното конструиране на исторически понятия и големи разкази в българската култура XIX-XX век. – София : Просвета, 2011

  1. 2: Животът на три понятия в българската култура: Възраждане. Средновековие. Робство / [науч. ред. Димитър Вацов]. – 612 с. ISBN 978-954-01-2572-5

ЧЕРНОКОЖЕВ, Николай Христов. Любен Каравелов и българското възрожденско време. – София: Фенея, 1995. – 144 с.

ЧЕРНОКОЖЕВ, Николай Христов. От Възраждане към прераждане или изкушаванията на българката: чужденецът и неговите властвания в лит. на Бълг. Възраждане. – София: Фигура, 2003. – 207 с. – (Опити). ISBN 954-9985-03-2

ШИШМАНОВ, Иван Димитров. От Паисий до Раковски / състав. Панко Анчев, Иван Гранитски. – София: Захарий Стоянов, 2004. – 412 с. – (Поредица Българска класика). ISBN 954-739-514-9

ШУМЕЛОВА, Мария. Ръководство за ученика по Литература: [за] IX кл. – В. Търново: Слово, 1998. – 288 с. ISBN 954-439-509-1

ДИСЕРТАЦИИ

  Dissertations

АЛЕКСАНДРОВА, Надежда Петрова. „Женският въпрос“ във възрожденската публицистика и в прозата на Любен Каравелов / рец. Татяна Стойчева, Катя Станева. – София: [Н. Александрова], 2009. – 249 л.: с ил., факс. + 1 автореферат (48 с.). Предложена от СУ „Св. Климент Охридски“. Фак. по славян. филологии. Кат. по бълг. лит.; Защитена пред СНС по литературознание. – Утвърдена от ВАК с протокол № 13-7. – Библиогр. л. 239-247. – Библиогр. в автореф. л. 42-45. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност: Българска литература (възрожденска литература), шифър 05.04.02.

АЛЕКСИЕВА, Анна Димитрова. Идентификации и роли на субекта в българската поезия от 40-50-те години на XIX век / науч. ръководител Камен Михайлов; [рец. Румяна Дамянова, Цветан Ракьовски]. – София, 2006. – 300 л. + 1 автореферат (51 с.). Предложена от БАН. Институт за лит. Секция Лит. на бълг. Възраждане. – Защитена пред СНС по литературознание, 15.11.2006. – Утвърдена от ВАК с протокол № 13-1/24.01.2007. – Библиогр. в края на текста.

АРЕТОВ, Николай Аретов. Национална митология и национална литература: сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от XVIII и XIX в. / [рец. Надя Данова, Милена Кирова, Юлия Николова]. – София, 2005. – 240 л. + 1 автореферат (32 с.). Предложена от БАН. Институт за лит. Секция Лит. на Бълг. възраждане. – Защитена пред СНС по литературознание, 03.05.2006. – Утвърдена от ВАК с протокол № 13-10 от 31.05.2006. – Библиогр. в края на текста.

ГЕРГОВА, Ани. Книжнината на българите през Възраждането и до края на Първата световна война / рец. Милена Цанева, Елена Михайловска, Божидар Райков. – София, 1987. – 456 л. + 1 автореферат (18 с.). Защитена в НИИ по културата при К-та за култура и БАН; СНС по литературознание. – Утвърдена от ВАК с протокол № 15-4. – Библиогр. в края на текста.

ДАМЯНОВА, Румяна Иванова. Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането / рец. Иван Радев, Кирил Топалов, Камен Михайлов. – София, 2006. – 393 л. + 1 автореферат (61 с.). Предложена от БАН. Институт за литература. – Защитена пред СНС по литературознание, 07.06.2006. – Утвърдена от ВАК с протокол № 13-12 от 04.10.2006. – Библиогр. в края на текста.

ДАМЯНОВА, Румяна Иванова. Писмата в културния и литературния живот на българското Възраждане / рец. Илия Конев, Надежда Драгова. – София, 1987. – 183 л. + 1 автореферат (30 с.). Защитена пред СНС по литературознание. – Утвърдена от ВАК с протокол № 15-1. – Библиогр. в края на текста.

ДЕЧЕВ, Здравко Трифонов. Феноменология на българския глас: проблемът устност – писменост във възрожденската култура / науч. ръководител Юлия Николова; рец. Инна Иванова Пелева, Амелия Веселинова Личева. – Пловдив, 2013. – 193 л. + 1 автореферат (36 с.). Предложен от ПУ „Паисий Хилендарски“. Филолог. фак. Кат. „История на литературата и сравнително литературознание“. – Защитен пред Науч. жури. – Библиогр. л. 179-193. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по номенклатурна специалност 05.04.02 Българска литература (Отношението словесен фолклор – литература).

ДИНЕВА-МУЛЕШКОВА, Милена Георгиева. Социокултурни пространства на храненето в българската възрожденска книжнина / науч. ръководител Юлия Николова; рец. Румяна Иванова Дамянова, Инна Иванова Пелева. – Пловдив, 2012. – 207 л. + 1 автореферат (32 с.). Предложен от ПУ „Паисий Хилендарски“. Филол. фак. Кат. История на литературата и сравнително литературознание. – Защитен пред Науч. жури. – Библиогр. л. 195-206. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, научно направление: 2.1. Филология, докторска програма: Българска литература (Литературна антропология).

ДОБРЕВА, Ваня Чавдарова. Типология и архитектоника на комедията през Българското възраждане / рец. Надежда Драгова, Румяна Дамянова, Катя Станева. – София, 2010. – 430 л. + 1 автореферат (66 с.). Предложена от Специализирано висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии. Кат. Културно-ист. наследство. – Защитена пред СНС по литературознание при ВАК. – Утвърдена от ВАК с протокол № 13-12. Дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки“ по научна специалност Българска литература, шифър 05.04.02.

ДОБРЕВА, Ирина Пенева. Политика на биографичното представяне през Българското възраждане / науч. ръководител Кирил Топалов; [рец. Румяна Дамянова, Катя Станева]. – София, 2007. – 300, 25 л. + 1 автореферат (36 с.). Предложена от СУ Св. Климент Охридски. Кат. Бълг. лит. – Защитена пред СНС по литературознание, 21.11.2007. – Утвърдена от ВАК с протокол № 13-3 от 20.02.2008. – Библиогр. в края на текста.

ЗАХАРИЕВА, Йорданка Ценкова. Промени в (по)знанието у възрожденския българин / рец. Стоян Буров, Тодор Балкански, Цветана Георгиева. – София, 2010. – 364 л.: с табл., сх., диагр. + 1 автореферат (76 с.: с табл., сх., диагр.) Предложена от Унив. по библиотекознание и информ. Технологии. – Защитена пред науч. жури. – Библиогр. л. 346-360. – Именен показалец. Дисертация за получаване на научната степен „доктор на науките“, научно направление Хуманитарни науки – Филология (2.1.).

ИЛИЕВА, Бойка Кирилова. Рецепция на италианската литература в България: Бълг. Възраждане и итал. култура / [науч. ръководител] Николай Аретов; [рец. Надежда Андреева, Симеон Хаджикосев]. – София, 2005. – 372 с. + 1 автореферат (40 с.). Предложена от ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград. – Защитена пред СНС по литературознание, 11.05.2005. – Утв. от ВАК с протокол № 13-11 от 5.10.2005. – Библиогр. в края на текста.

КАЛИНОВА, Мария. Литературна публичност и конструирането на фигурите на моралността: от втората половина на 19 век до Освобождението / науч. ръководител Кирил Топалов; рец. Николай Чернокожев, Румяна Дамянова. – София, 2011. – 236 л. +1 автореферат (46 с.). Предложен от СУ „Св. Климент Охридски“. Фак. по слав. филологии. Кат. по бълг. литература. – Защитен пред Науч. жури. – Библиогр. л. 222-236. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност Възрожденска литература, професионално направление: 2.1. – Филология.

МИНЧЕВА, Бояна Стефанова. Амулетните свитъци тип Абагар в печатната традиция на южните славяни 16-18 век / науч. консултант Боряна Христова; рец.: Красимира Даскалова, Марияна Цибранска-Костова. – София, 2015. – 290 л.: с ил., факс. + 1 автореферат (40 с.: с факс.). Предложен от СУ „Св. Климент Охридски“. Филос. фак. Кат. „Библиотекознание, науч. информация и културна политика“. – Защитен пред Науч. жури. – Библиогр. л. 235-257.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография).

ПАВЛОВА, Илиана. Очерковите форми в контекста и еволюцията на възрожденската проза: за вътрешножанровите аспекти и статут на очерка от 40-те до 70-те г. на ХIХ в. / науч. ръководител Иван Радев; рец. Симеон Янев, Николай Чернокожев. – В. Търново, 2002. – 223 л. + 1 автореферат (2003. – 34 с.). Предложена от Великотърновски унив. „Св. Св. Кирил и Методий“. – Защитена пред СНС по литературознание. – Утвърдена от ВАК с протокол № 13-13. – Библиогр. в края на текста.

ПАРИЖКОВ, Петър Симеонов. Книжарството в България през Възраждането / рец. Ани Гергова, Елена Кирова. – София, 1991. – 325 л. + 1 автореферат (1992. – 16 с.). Предложена от СУ „Св. Климент Охридски“. – Защитена пред СНС по литературознание. – Утвърдена от ВАК с протокол № 17. – Библиогр. в края на текста.

ПЕТКОВ, Николай. Образите на пътя и възрожденският наратив / науч. ръководител Юрий Проданов; рец.: Веселин Панайотов, Инна Пелева. – Шумен, 2012. – 203 л. + 1 автореферат (60 с.). Предложен от Шуменски унив. „Епископ Константин Преславски“. Фак. по хуманитарни науки. Кат. по история и теория на лит. – Защитен пред Науч. жури. – Библиогр. л. 186-203. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Възрожденска литература).

ПРОДАНОВ, Юрий Петров. Феноменът на „говоренето“ във възрожденската литература / науч. ръководител Николай Димков; рец. Иван Радев, Румяна Дамянова. – Шумен, 2000. – 186 л. + 1 авторeферат (София. – 26 с.). Предложен от Шуменски унив. „Епископ Константин Преславски“. – Защитен пред СНС по литературознание. – Утвърден от ВАК с протокол № 13-2. – Библиогр. в края на текста.

ПЪТОВА, Николета Василева. Проблемът за българската идентичност във възрожденската драматургия / науч. ръководител Николай Аретов; рец. Валери Стефанов, Румяна Дамянова. – София, 2004. – 260 л. + 1 автореферат (32 с.). Предложен от БАН. Институт за лит. – Защитен пред СНС по литературознание. – Библиогр. в края на текста.

РУСИНОВА, Светлана Руменова. Топосът „тъмница“ в мемоарите на Българското възраждане / науч. ръководител Румяна Дамянова; рец. Кирил Топалов, Николай Аретов. – София, 2004. – 388 л. + 1 автореферат (40 с.). Предложен от БАН. Секция Литература на Бълг. възраждане. – Защитен пред СНС по литературознание. – Утвърден от ВАК с протокол № 13-10. – Библиогр. в края на текста.

СТОИЛОВА, Илиана Илиева. Развой на сложното изречение в българската публицистика през Възраждането / науч. ръководител Стоян Жерев; [рец. Мери Лакова, Руска Станчева]. – София, 2007. – 345 л. + 1 автореферат (56 с.). Предложена от БАН. Институт за бълг. ез. – Защитена пред СНС по слав. езикознание, 11.10.2007. – Утвърдена от ВАК с протокол № 13-2 от 06.02.2008. – Библиогр. в края на текста.

СТРАНДЖЕВА, Аделина Любомирова. Времепространствени представи от възрожденската христоматийно-дидактична книжнина / науч. ръководител Юлия Николова; [рец. Инна Пелева, Румяна Дамянова]. – Пловдив, 2008. – 362 л. + 1 автореферат (София, 2008. – 32 с.). Предложена от ПУ Паисий Хилендарски. Филол. фак. Кат. по история на лит. и литературознание. – Защитена пред СНС по литературознание, 16.01.2008. – Утвърдена от ВАК с протокол № 13-4 от 05.03.2008. – Библиогр. в края на текста.

ЧАКИР, Николета. Българската литература в контекста на духовния и политическия живот в Румъния през 60-те и 70-те години на XIX век / науч. ръководител Дочо Леков; рец. Кирил Топалов, Николай Чернокожев. – София, 2010. – 300 л.: с ил. + 1 автореферат (44 с.). Предложен от СУ „Св. Климент Охридски“. Фак. по слав. филологии. Кат. по бълг. лит. – Защитен пред СНС по литературознание при ВАК. – Утвърден от ВАК с протокол № 13-13. – Библиогр. л. 258-278. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, научна специалност Българска литература (Възрожденска литература), шифър 05.04.02.